Tutkimus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Cupore on tutkimustoiminnassaan sitoutunut ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja hyvään tutkimusaineistojen hallintaan.

Tältä sivulta löydät meneillään olevat tutkimushankkeemme. Hankkeet on luokiteltu eri aihepiirien alle. Aihepiirit ovat Luovat alat ja kulttuurin tuotanto, Rahoitus ja ohjaus, Kulttuuriset oikeudet ja osallistuminen sekä Arviointi ja kehittäminen. Osa hankkeistamme asettuu luontevasti osaksi useampaa aihepiiriä.

Luovat alat ja kulttuurin tuotanto

Aihepiiriin kuuluvat muun muassa taiteen toimintaympäristöä kartoittavat hankkeet, taide- ja kulttuurialojen ennakointia ja osaamistarpeita koskevat hankkeet sekä tekijänoikeuteen ja nk. luoviin toimialoihin liittyvät hankkeet.

Rahoitus ja ohjaus

Aihepiirin hankkeissa tutkitaan kulttuurin rahoitusta ja kulttuuripoliittista ohjausta. Hankkeet voivat koskea esimerkiksi kulttuurihallinnon rakenteiden ja rahoituksen selvittämistä, rahoituksen tai ohjauksen vaikutuksia tai meneillään olevan muutostyön seurantaa ja arviointia.

Kulttuuriset oikeudet ja osallistuminen

Aihepiirin hankkeet liittyvät tasa-arvon, kulttuurioikeuksien ja kulttuuritoimintaan osallistumisen tematiikkaan. Hankkeissa voidaan tutkia muun muassa kulttuuriin osallistumista, eri ihmisryhmien keskinäistä asemaa suhteessa taide- ja kulttuurirahoitukseen sekä arvioida eri toimenpiteiden tasa-arvovaikutuksia.

Arviointi ja kehittäminen

Aihepiirin hankkeet liittyvät Cuporessa tehtyyn pitkäjänteiseen arviointimenetelmien kehittämistyöhön. Hankkeissa voidaan selvittää ja arvioida erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta taiteen ja kulttuurin piirissä sekä seurata ja arvioida meneillään olevia muutosprosesseja.