Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Kulttuuristen vaikutusten arviointi

  • Hankkeen kesto: 2003 — 2006
  • Julkaisuja : 2

Kulttuuristen muuttujien ja indikaattoreiden kehittäminen on yksi Cuporen toiminnan painopisteistä ja kehittämistyötä toteutetaan osana säätiön kaikkia tutkimus- ja selvityshankkeita. Tavoitteena kehittämistyössä on tuottaa teoreettisia ja metodologisia näkökulmia kulttuurin ja kulttuuripolitiikan vaikutusten arvioinnin kehikoksi.

Ajanjaksolla 1.2.2003-1.2.2006 Cuporessa toteutettiin hanke, jossa tarkasteltiin kulttuurisen vaikuttavuuden analyysin ja arvioinnin käsitteitä sekä menettelytapoja. Projektista vastasi tuolloin Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikan yliassistenttina toiminut YTT Simo Häyrynen.

Projekti pyrki luomaan kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea kulttuuristen vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan. Lisäksi pyrittiin selvittämään, voidaanko kulttuuristen vaikutusten arvioinnin menetelmiä kehittämällä saavuttaa jotain sellaista, mitä vakiintuneemmat talous-, ympäristö-, terveys- ja sosiaalisiin vaikutuksiin erikoistuneet arviointitutkimukset eivät saavuta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin yleisiä kulttuuristen vaikutusten analyysiin ja arviointiin liittyviä ongelmakohtia sekä esitettiin lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista pohjautuva organisatorinen ehdotus kulttuuristen vaikutusten arvioinnin perusmalliksi. Selvitystyön tulokset julkaistiin elokuussa 2004 raporttina Kulttuuristen vaikutusten arviointi kulttuuripolitiikan toimenkuvana: lähtökohtia (Cuporen julkaisuja 1).

Projektin toisessa vaiheessa kulttuurisia tekijöitä ja vaikutuksia tarkasteltiin suhteessa eri alojen (mm. ympäristö, koulutus, nuoriso, yhdyskuntasuunnittelu) arviointikäytäntöihin. Marraskuussa 2004 järjestettiin työseminaari, jossa eri alojen asiantuntijat pohtivat lähestymistapojen eroja ja niiden tuottamia synergiaetuja kulttuuristen vaikutusten näkökulmasta. Asiantuntijaseminaarin esityksistä koostettu Simo Häyrysen toimittama julkaisu ilmestyi tammikuussa 2006 nimellä Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät (Cuporen julkaisuja 12).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin