Kulttuuri kehittää kaupunkia – kaksivuotinen tutkimus Espoon kulttuuripolitiikasta valmistui

Uutiset   23.4.2020  

uutisen kuvituskuva, valokuvaaja Emmi Lahtinen

Espoon kaupunki on asettanut kulttuurille tavoitteita kaupunkikehityksessä, etenkin kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn sekä asukkaiden osallisuuden edistäjänä. Tavoitteiden sekä vastuunjaon tulisi kuitenkin olla selkeämmin määriteltyjä, jotta kulttuurin potentiaalia päästäisiin hyödyntämään kaupunkikehityksessä. Samoin tarvitaan välineitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Nämä seikat käyvät ilmi tuoreesta tutkimusraportistamme.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti laajan tutkimushankkeen Espoon kaupungin kulttuuripolitiikasta. Hankkeen tutkimusote oli tulevaisuuteen suuntautuva. Erityisesti hankkeessa tarkasteltiin kulttuurin roolia Espoon kaupungin kehittämisessä.

Tutkimuksen mukaan Espoon kaupungissa kulttuuriin suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Kulttuuriasioita tunnetaan kuitenkin huonosti kulttuurilautakunnan ja kulttuurin tulosyksikön ulkopuolella, ja kulttuuri kohtaa myös vähättelyä ja vastakkainasettelua. Kulttuurin tuominen osaksi kestävää kaupunkikehitystä edellyttäisi poikkihallinnollisuutta, jota kaupungin organisaatiorakenne ei tällä hetkellä tue. Kulttuurin potentiaali jää koko kaupungin tasolla tunnistamatta.

Espoo on väestöltään ja alueellisesti moninainen kaupunki. Vaikka espoolaiset osallistuvat kulttuuritoimintaan ahkerasti, alueiden välillä on eroja. Ihmisten ja alueiden moninaisuus ovat Espoolle valtava voimavara. Jotta voimavara saadaan käyttöön, tarvitaan alueen ominaispiirteet ja asukkaat huomioivaa kulttuuritoimintaa. 

Tutkimuksen perusteella kulttuurin roolin vahvistaminen osaksi kaupunkikehitystä edellyttäisi eri toimialojen edustajien yhteistä keskustelua siitä, mitä kulttuurilla Espoon kaupungin kehityksessä tarkoitetaan. Kulttuuriasioiden tuntemusta eri sektoreilla olisi syytä vahvistaa ja lisätä poikkihallinnollista toimintaa kaupungin sisällä. Kulttuurin alalta tarvittaisiin lisää tietoa sekä välineitä asetettujen tavoitteiden ja niitä varten valittujen toimenpiteiden seurantaan.

”Espoon kaupunki on selvästi ilmaisut pyrkimystään pitää kehitys myös kulttuurisesti kestävänä. Vahva oman historian tuntemus, maiseman ja kulttuuriympäristön arvon tunnistaminen sekä moninaisten ja uudistuvien näkemysten arvostaminen antaa hyvät lähtökohdat kulttuurin strategisen merkityksen kirkastamiselle.”, toteaa Cuporen erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs.

EspooCult-tutkimushanke liittyy osaksi Cuporen kuntien kulttuuripolitiikkoja tarkastelevaa tutkimusta .

Lue julkaisu:

Maria Hirvi-Ijäs, Anna Kanerva ja Minna Ruusuvirta (toim.) 2020. Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka. EspooCult-tutkimuksen tuloksia. Cuporen verkkojulkaisuja 59. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimuksen valmistumisesta (23.4.2020) 

Valokuva: Emmi Lahtinen. Kuvassa osa Greta Muurin teoksesta Kudekuutio, kuvattu Espoo-päivänä 24.8.2018.

Tutkijat