Säätiörahoituksen merkitys muodostuu vuorovaikutuksessa

Uutiset   13.4.2021  

Säätiörahoituksen merkitys ja vaikutus kulttuuri- ja sivistysjärjestöille muodostuu rahoitusprosessissa syntyvässä vuorovaikutuksessa, todetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreessa tutkimuksessa. Rahoitusprosessista tunnistettiin keskeisiä vuorovaikutuksen paikkoja, joissa sekä säätiöt että järjestöt voivat toimia ja vaikuttaa – ja joissa niillä on analyysin perusteella myös kehitettävää.

Cupore selvitti esimerkkitapausten kautta säätiörahoituksen merkitystä ja vaikutusta suomen- ja ruotsinkielisten kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Säätiöille rahoituksen jakaminen on tapa toteuttaa niiden tarkoitusta. Kulttuuri- ja sivistysjärjestöt taas ovat rahoituksen saajina keskeisessä asemassa siinä, mitä säätiöiden rahoituksella käytännössä saadaan aikaan.

Säätiörahoituksen prosessissa neljä keskeistä säätiöiden ja järjestöjen vuorovaikutuksen paikkaa liittyvät kriteereihin ja tavoitteisiin, kieleen ja kommunikaatioon, perusteluihin ja avoimuuteen sekä ohjaukseen ja kehittämiseen.

Tutkimus osoitti, että säätiöt voisivat hahmottaa paremmin erilaisia roolejaan suhteessa järjestöihin ja roolien merkitystä suhteessa tavoitteisiinsa. Tutkimuksessa tunnistetut säätiöiden roolit ovat rahoittaja, yhteistyökumppani ja omistaja. Omistajuus viittaa aktiiviseen ohjaamisoikeuteen, jonka aste on rahoittajan roolissa heikko, yhteistyökumppanin roolissa kohtalainen ja omistajan roolissa vahva.

Erilaiset roolit edellyttävät säätiöiltä erilaisia asioita rahoitusprosessissa. Olennaista on, että säätiöt myös kommunikoivat rooleistaan selkeästi.

Tutkimuksesta selviää, että säätiörahoituksen luonne ja merkitys näyttäytyvät erilaisina suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä järjestökentällä. Ruotsinkielisten esimerkkiorganisaatioiden kohdalla säätiörahoituksen merkitys korostuu etenkin siksi, että niillä on ruotsinkielisten säätiöiden kanssa tiivis yhteinen historia sekä yhteiset ruotsin kielen ja kulttuurin aseman vahvistamiseen ja säilyttämiseen liittyvät tavoitteet. Suomenkielisille esimerkkiorganisaatioille säätiörahoituksella ei ole samanlaista toimintaa ylläpitävää merkitystä, vaan rahoituksella tuotetaan etupäässä toimintaan uutta sisältöä.

Säätiörahoitus ja muu rahoitus yhdistyvät organisaatioiden toiminnassa. Siten säätiörahoituksen merkitykseen vaikuttavat myös organisaatioiden muut rahoituslähteet ja usein etenkin julkinen rahoitus.

Suomen- ja ruotsinkielisillä järjestöillä vaikuttaa analyysin perusteella olevan osin erilainen suhde julkiseen rahoitukseen. Ruotsinkielisten säätiöiden ruotsinkielistä kulttuuria ylläpitävä tehtävä voi johtaa säätiöiden liian laajoihin vastuisiin suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Julkisen sektorin toiminta rahoittajana etenkin suhteessa ruotsinkielisiin sivistys- ja kulttuurijärjestöihin vaatii lisää tutkimusta.

Lue julkaisu Cuporen verkkosivuilla:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko ja Emmi Lahtinen 2021. Yhteiset pelisäännöt. Säätiörahoituksen merkitys kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Cuporen verkkojulkaisuja 66. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Tutkimusraportti julkistetaan kaksikielisessä Yhteiset pelisäännöt – Samspelets regler -webinaarissa keskiviikkona 21.4.. Webinaarin tallenne on katsottavissa Cuporen YouTube-kanavalla. Tallenne on saatavilla 6.5.2021 saakka.      

Tutkimus tehtiin viiden säätiön – Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Stiftelsen Tre Smeder – toimeksiannosta.

Lisätiedot

Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, 050 566 0360

Tutkija Emmi Lahtinen, emmi.lahtinen@cupore.fi, 050 556 0414

Kuva: Bill Oxford/ Unsplash

Tutkijat