Yhdessä pohtiminen ja oivaltamisen tukeminen auttavat edistämään aikuisten medialukutaitoa

Uutiset   19.5.2021  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa selvityksen aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista. Selvitystä varten haastateltiin 20 aikuisten medialukutaidon parissa eri tavoin toimivaa asiantuntijaa eri puolilta Suomea vuodenvaihteessa 2020–21.

Selvityksestä kävi ilmi, että aikuisille nimenomaisesti suunnattua mediakasvatustoimintaa on melko vähän. Vaikka aikuisille suunnattu toiminta on noussut enemmän esille, sen nähtiin olevan vielä ”lapsenkengissä” verrattuna lasten ja nuorten mediakasvatukseen.

Aikuiset ovat myös haastava kohderyhmä. Aikuiset eroavat suuresti toisistaan iän, elämäntilanteen sekä mediankäyttötapojen ja -taitojen suhteen, mikä tulee huomioida toiminnan suuntaamisessa. Aikuiset eivät myöskään ole koko ikäryhmän tavoittavien organisaatioiden piirissä eivätkä siten muodosta valmista kohdeyleisöä mediakasvatukselle. Tämän vuoksi mediakasvatuksen piirissä toimivat etsivät aktiivisesti keinoja tavoittamiseen ja toiminnasta tiedottamiseen.

Medialukutaitoa edistävillä tahoilla mediakasvatus on melko harvoin oman organisaation ydintoimintaa. Kaikki kentän toimijat eivät välttämättä tunnista tekevänsä medialukutaidon edistämistä työssään, jos mediakasvatus on pieni osa muuta toimintaa tai jos sille ei ole määriteltyä asemaa toimintastrategioissa. Keskeiseksi mediakasvatustyötä eteenpäin vieväksi tekijäksi kentällä nähtiin toimivat yhteistyöverkostot.

Selvityksessä pyrittiin löytämään toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla aikuisten medialukutaidon edistämistä voisi kehittää. Toimivaksi lähestymistavaksi selvityksessä nähtiin opettamisen sijaan yhdessä pohtiminen ja oivaltamisen tukeminen. Samalla pyritään lähestymään aiheita kohderyhmien lähtökohdista ja arkielämän tarpeista käsin. Sisältöjen oikeanlainen paketoiminen ja mediakasvatuksellisten elementtien liittäminen osaksi muuta, kiinnostavaksi koettua toimintaa motivoi osallistumaan.

Selvityksen tulokset on koottu KAVIn julkaisemaan loppuraporttiin, joka on luettavissa verkossa PDF-muodossa:

Anna Kanerva ja Katja Oksanen-Särelä 2021. Aikuisten medialukutaidon edistämisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet. Loppuraportti. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätietoja tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilla.

 

Tutkijat