Julkaisu Tarja Savolainen

Digidemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011

Tutkimuksessa selvitettiin DigiDemo-ohjelman vaikuttavuutta vuosina 2007-2011. Selvityksessä haluttiin tietää, minkälaiset yritykset, henkilöt ja hankkeet ovat osallistuneet ohjelmaan; minkälainen on ollut tuettujen sisältöjen elinkaari; minkälainen on ollut ohjelman liiketaloudellinen vaikuttavuus ja minkälaiseksi hakijat yleisesti kokivat ohjelman.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että tuki oli ohjautunut niin henkilöiden kuin yritystenkin osalta luovan alan eri toimialoille. Tämän tutkimuksen pohjalta kehittämiskohteiksi nousevat neuvonnan lisääminen ja demon jälkeisen vaiheen tukeminen niin taloudellisesti kuin ohjaustyön avulla.

Tuettujen hankkeiden tuotekehitys oli edennyt hyvin. Reilu puolet demo- tai pilottitukea saaneista hankkeista oli edennyt tuotantoon tutkimushetkeen mennessä. Myös konseptitukea saaneista suurin osa oli edennyt tuotantoon ja näistä puolet oli edelleen tuotannossa. Hankkeista 40 prosentilla oli demo- tai pilotti valmis tai valmisteilla. Koska tutkimukseen vastasivat ennen kaikkea uudet tuen saajat, monissa tapauksissa hankkeiden tuotantoprosessit olivat vielä kesken.

Vastaajat kokivat ohjelman tärkeäksi. Tuella näyttää olevan erityisen suuri merkitys aloitteleville tekijöille ja tuella näyttää olevan pitkälti myös kannustava vaikutus. Vastaajien arvion mukaan DigiDemo-tuki näyttäisi vaikuttavan vain jonkun verran liiketoimintaan.

Yleisesti ottaen vastaajat kokivat ohjelman merkittäväksi ja olivat tyytyväisiä ohjelmaan kaikilla tutkituilla ulottuvuuksilla. Osa vastaajista kaipasi ohjelmalle suurempaa budjettia ja yksittäisille hankkeille suurempia tukia; osa taas puolusti useiden, vaikkakin pienten tukien myöntämistä.

Demon jälkeiseen vaiheeseen kaivattiin voimakkaasti lisää niin taloudellista tukea kuin neuvontaa. Ylipäätään neuvontaa kaivattiin eri vaiheisiin lisää.

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia vuosien 2003-2006 arvioinnin kanssa. Keskeisin ero tuloksissa koski pääjakelukanavia: käsillä olevassa tutkimuksessa tärkeimmäksi pääjakelukanavaksi osoittautui internet, kun edellisessä tutkimuksessa suurin ryhmä muodostui hankkeista, joissa sisältöä levitettiin useassa jakelukanavassa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat