Selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista

Tavoitteet, jakautuminen, hallinnointi ja kehittämistarpeet

Tämä työpaperi on selvitys Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahoista. Työpaperin taustalla on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toimeksianto kartoittaa taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tukimuotoja, joiden rahoitus on peräisin valtion kassasta. Valtionavustuksia voivat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön ohella sen alaiset virastot kuten Taike. Lisäksi valtionavustuksia on delegoitu muiden tahojen, esimerkiksi Suomen elokuvasäätiön, jaettaviksi. Taiken toimeksiantoa motivoi huoli tukijärjestelmän hajanaisuudesta ja avustusmuotojen päällekkäisyydestä. Kartoitus raportoitiin seminaariesityksen ja siihen liittyvän powerpoint-paketin muodossa syksyllä 2017.

Kartoituksen jälkeen Cuporessa jatkettiin taiteilijoiden liikkuvuustukien selvittämistä ja keskityttiin Taiken omiin avustusmuotoihin. Tämä selvitys lähtee pitkälti Taiken tiedontarpeista, ja sen tekemiseen on osallistunut Taikessa erityisasiantuntijana kesään 2018 saakka työskennellyt Viivi Seirala. Työpaperissa tarkastellaan liikkuvuusapurahoja niin ylätason kulttuuripoliittisten tavoitteiden kuin hallinnon arkisten käytäntöjen tasolla. Lopuksi esitetään täsmentämis- ja kehittämisehdotuksia.

Raportti liittyy Taiken ja Cuporen yhteistyöhön, jonka kiinteän ytimen muodostaa vuosittain tehtävä kyselypohjainen Taiteen ja kulttuurin barometri. Maaliskuussa 2019 julkaistun neljännen barometrin teemana on taiteentekijöiden ja taiteen liikkuvuus. Tämä selvitys on osaltaan tuottanut siihen taustatietoa.

Tutkimukset