Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä

  • Hankkeen kesto: 2012 — 2013
  • Julkaisuja : 1

2012-2013

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus (Cupore) ja Työterveyslaitos toteuttavat vuosien 2012 – 2013 aikana Kuvataiteen koulutustoimikunnan laadullisen ennakointihankkeen ”Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä: Mihin suuntaan opetussisältöjä tulisi kehittää?”. Hankkeessa selvitetään sekä yleisten että erityisesti taide- ja kulttuurialaa koskevien työelämän muutosten näkökulmasta, mitä ovat ne kuvataiteilijan ammattitaidon ja osaamisen ydinalueet, joita kuvataidealan koulutuksen strategisessa suunnittelussa on tulevaisuudessa syytä painottaa.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen ohjausryhmänä toimii Kuvataiteen koulutustoimikunta. Yhteistyökumppaneina on kuvataiteilijajärjestöjä ja -yhdistyksiä sekä alan oppilaitoksia, tärkeimpinä alan koulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Projektin tutkijoina toimivat erikoistutkija Sari Karttunen ja projektitutkija Kaisa Herranen Cuporesta sekä erikoistutkija Pia Houni Työterveyslaitokselta.

Hankkeen menetelminä ovat olemassa olevien kuvataidealaan liittyvien ennakointiaineistojen kriittinen analyysi, kuvataiteilijaksi valmistuneille tehtävä kyselytutkimus sekä tulevaisuustyöpajat. Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat 1) raportti kuvataidekoulutuksen ja työelämän kohtaannosta sekä koulutussektorin tulevaisuuden haasteista ja 2) koulutussektorin seurannassa ja ennakoinnissa käytettävä lomakekyselystä ja tulevaisuustyöpajoista muodostuva menetelmäpaketti.

Ennakointihankkeen osana tehtiin kysely kuvataiteilijan AMK-tutkinnon vuosina 2001 – 2010 suorittaneille. Kyselyn avulla kartoitettiin kuvataiteilijaksi valmistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksen antamista valmiuksista, työhön sijoittumisesta, ammattikuvasta ja toimeentulosta sekä hyvinvoinnista. Keskeisenä teemana oli ammattialan tulevaisuus ja siihen kytkeytyvät tieto- ja taitotarpeet.

Päätulokset raportoitiin Cuporen ja Työterveyslaitoksen yhteisessä nettijulkaisussa, joka ilmestyi elokuussa 2013. Lisäksi aineistoa käytetään artikkelien kirjoittamiseen sekä tieteellisiin lehtiin että taidealan ammatillisiin ja kulttuuripoliittisiin lehtiin. Tuloksia julkistetaan myös Taide ja työ -verkoston kautta, joka järjestää työryhmiä eri tieteenalojen vuotuisissa kokoontumisissa, kuten sosiologian, kulttuurintutkimuksen ja työelämän tutkimuksen päivillä.

Laadullista ennakointitutkimushanketta taustoitti Cuporen toteuttama selvitys ”Kuvataidealan osaamistarpeet tulevaisuudessa. Olemassa oleviin aineistoihin pohjautuva kuvaus sekä ehdotus laadullisen ennakoinnin kehittämisestä” (Herranen & Karttunen 2012). Selvitys toteutettiin Kuvataiteen koulutustoimikunnan toimeksiannosta Opetushallituksen erillisrahoituksella, ja se valmistui kesäkuussa 2012.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin