Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Cupore selvitti vuosina 2019–2020 toteuttamassaan tutkimushankkeessa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta. Painopisteenä oli digitaalisessa ympäristössä tapahtuva sisällön käyttö. Digitaalisessa ympäristössä suurelle yleisölle on muodostunut uuden tyyppisiä tekijänoikeudellisesti relevantteja rooleja sisältöjen loppukäyttäjänä ja välittäjinä, sekä uusien teosten luojana.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

  • kuinka hyvin tekijänoikeus -käsite ja sisältöjen sallitut käyttötilanteet tunnetaan
  • kuinka tavallista on eri tyyppisten verkkosisältöjen luvallinen ja luvaton verkkokäyttö
  • mitkä ovat tyypillisimmät syyt luvattomalle käytölle
  • kuinka tavallista on teosten luova jatkokäyttö ja millaisia ongelmia siihen liittyy
  • millaisia ovat tekijänoikeuteen liittyvät näkemykset ja asenteet
  • kuinka hyväksyttävänä ja legitiiminä tekijänoikeusjärjestelmää pidetään kansalaisten keskuudessa.

Tutkimuksen tavoiteperusjoukkona oli Suomen 15–79 -vuotias väestö lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Tutkimusaineisto perustuu 1005 henkilökohtaiseen haastatteluun, jotka tehtiin osana Taloustutkimus Oy:n valtakunnallista Omnibus -tutkimusta.

Tuloksia

Vaikka tekijänoikeuteen liittyy kriittisiä mielipiteitä, selkeä enemmistö suomalaisista pitää tekijänoikeusjärjestelmää tarpeellisena ja legitiiminä. Suomalaiset myös yleisesti kokevat, että tekijänoikeuden loukkauksilla tulee olla seuraamuksia. Kuitenkin puolet suomalaisista kokee ainakin jossain määrin, että tekijänoikeuden pitäisi ulottua vain ansiotarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön.

Miltei kolmannes kaikista suomalaisista arvioi joskus käyttäneensä luvatta saatavilla olevaa verkkosisältöä tai luvatta kopioineensa tai ladanneensa käyttöönsä tekijänoikeuden alaista verkkosisältöä. Viimeisen vuoden aikana luvatta käyttäneitä on 13 prosenttia suomalaisista. Sisällön luvatonta käyttöä ohjaavat ennen kaikkea käytännön syyt: laillisesti saatavilla olevan tuote- ja palveluvalikoiman puutteellisuus ja se, että luvaton sisältö on helposti ja nopeasti saatavilla. Laillisen tarjonnan parempi saatavuus on vähentänyt selvästi sisältöjen luvatonta käyttöä viimeisten vuosien aikana.

Noin kymmenen prosenttia suomalaisista on käyttänyt aiemmin luotuja sisältöjä osana itse tekemiään sisältöjä ja lisäksi jakanut näin syntyneet sisällöt internetissä laajemmin kuin lähipiirilleen. Verkkoympäristössä on välillä vaikea hahmottaa, mikä on luvallista tai luvatonta. Kaiken kaikkiaan suomalaiset kokevat tekijänoikeuteen liittyvän tietämyksensä hyväksi.

Raportin lisäksi keskeiset tutkimustulokset on julkaistu sekä suomen- sekä englanninkielisinä tietovihkoina.

Tiina Kautio, Katja Oksanen-Särelä ja Ari Kurlin Niiniaho 2020. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Cuporen verkkojulkaisuja 61. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. 
 
ISBN: 978-952-7200-51-3; ISSN: 1796-9263

Tutkimushanke suomalaisten tekijänoikeusjärjestelmää koskevista näkemyksistä oli osa Cuporen toteuttamaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu vuosittain vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »