Taiken toiminta-avustusten arviointi taiteenalojen yhteisöille (2017-2020)

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toimintaan ja hankkeisiin tarkoitetut harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat yksi julkisen vallan keskeisistä kulttuuripoliittisista ohjailuvälineistä. VOS-rahoituksen ja suoran taiteilijatuen lisäksi taideyhteisötuki on keskeinen osatekijä suomalaisessa taiteen tuessa.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore arvioi Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) eri taiteenalojen yhteisöille jatkuvaan toimintaan myöntämiä toiminta-avustuksia. Arvioinnin kohteena ovat Taiken perustamisesta nykyhetkeen eli vuosina 2013 – 2019 tehdyt myönnöt. Hankkeen suunnitteluvaihe alkoi syksyllä 2017 ja se toteutetaan pääosin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeen loppuraportti julkaistaan alkuvuonna 2020. Väliraportointi tehtiin Taiteen edistämiskeskuksessa helmikuussa 2019.

Valtionavustustoiminta voidaan yleisesti jakaa kahteen osaan, hallinnon (avustuksen myöntäjä) prosesseihin ja yhteiskunnallisiin (avustuksen saaja) prosesseihin. Hanke toteutetaan tätä jäsennystä seuraten kahdessa osassa. Siinä kartoitetaan toiminta-avustusten haku- ja myöntöprosesseja sekä arvioidaan avustusten vaikuttavuutta toimijakentän ja taiteenalojen näkökulmista. Arvioinnin perusteella tehdään ehdotuksia muun muassa Taiken toiminta-avustusten myöntöön ja seurantaan liittyvistä tiedontuotantotarpeista.

Taiken toiminta-avustusten arviointi on samalla osa myös laajempaa OKM:n ja Taiken valtionavustuspolitiikan uudistus- ja kehittämistyötä. Tässä tavoitteena ovat muun muassa strategisuuden lisääminen, ministeriön ja viraston työjaon selkiyttäminen, hakuilmoitusten ja hakumenettelyjen kehittäminen sekä vaikuttavuuden ja sen seurannan parantaminen. Hankkeessa käytetään vertailuaineistona myös OKM:n myöntämiä taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustuksia vuosilta 2010 - 2019.

Cuporessa hankkeen parissa työskentelevät tutkijat Sakarias Sokka, Olli Jakonen ja Sari Karttunen.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

0503053414 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »