Julkaisu Tiina Kautio

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi – Hyvän hallintotavan näkökulma

Cuporen tietokortteja 7

Suomessa toimii seitsemän tekijänoikeusjärjestöä, jotka edustavat oman alansa luovan työn tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita. Tekijänoikeusjärjestöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sekä oikeudenhaltijoihin että teosten käyttäjiin. Siksi on tärkeää, että niiden toiminta on asianmukaista, luotettavaa ja tasapuolista.

Yhteishallinnointilaissa säädetään velvoitteista, joilla edistetään tekijänoikeusjärjestöjen avoimuutta ja selontekovelvollisuutta sekä oikeudenhaltijoiden mahdollisuutta osallistua järjestöjen toimintaan. Lain tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella hyvän hallintotavan periaatteiden kautta.

Tietokortti kiteyttää havaintoja Cuporen aiemmista hyvän hallintotavan periaatteita ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevista julkaisuista. Siinä

– käsitellään hyvää hallintotapaa noudattavan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin ominaispiirteitä,

– esitetään lukuja tekijänoikeusjärjestöjen edustavuudesta ja maksetuista korvauksista vuonna 2020, ja

– tarkastellaan sitä, toimivatko tekijänoikeusjärjestöt hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti yhteishallinnointilain voimaantulon jälkeen.

Tietokortista on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Cupore toteuttaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu säännöllisesti vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat