Taiteilijana Suomessa

Taiteilijana Suomessa on tutkimushanke Suomessa toimivien ammattitaiteilijoiden tilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Cupore tekee tutkimuksessa yhteistyötä Tilastokeskuksen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tutkimuksen eri vaiheissa tehdään lisäksi yhteistyötä taiteilijajärjestöjen, apurahasäätiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Tutkimus toteutetaan vuosina 2021–2024.

Tutkimuksen tavoite on muodostaa laaja ja monipuolinen tietopohja eri taiteenaloilla toimivien ammattitaiteilijoiden työskentelytilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa. Tutkimuksen kautta vastataan kysymyksiin siitä, millainen on Suomen ammattitaiteilijakunnan koko, koostumus ja yhteiskunnallinen asema vuonna 2019. Tavoitteena on toistaa tarkastelu koskien vuotta 2021.

Tutkimushankkeen toteutus

Hankkeessa taiteilijoiden ammattikuntaa tarkastellaan rekisteriaineiston valossa. Tutkimuksen keskeinen tietolähde ovat Tilastokeskuksen rekisterit, jotka kattavat koko Suomen väestön. Niitä rajataan ja täydennetään hankkeen yhteistyökumppaneina olevien taiteilijajärjestöjen ja apurahasäätiöiden rekistereillä.

Taiteilijoiden ammattikunta rajataan aineistosta neljällä kriteerillä, jotka ovat ammatti-/etujärjestön jäsenyys, korvauksen saaminen taiteen tekijänä, taiteilijakoulutus sekä apurahan saaminen.

Rekisteritutkimuksen lisäksi toteutetaan erillisselvityksiä, joissa vastataan rekisteritutkimuksessa sekä aiemmissa tutkimuksissa esiin nousseisiin tiedontarpeisiin. Vuonna 2022 toteutetaan selvitys visuaalisten taiteiden rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista. Selvityksen tulokset julkaistaan vuonna 2023. Lisäksi toteutetaan tutkimus kuntien kulttuuritoiminnasta osana visuaalisen taiteen rakenteiden kehittämistä. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Hankkeen tuloksena julkaistaan tilastoja, työpapereita ja tutkimusraportteja. Tulokset julkaistaan Cuporen verkkosivuilla, josta ne ovat vapaasti ladattavissa. Tilastoja julkaistaan Cuporen tietoa-sivustolla.

Taiteilijana Suomessa -hankkeen lisäksi myös monissa muissa Cuporen tutkimushankkeissa tarkastellaan taiteilijoita ja taiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Näitä ovat mm. vuosittain toteutettava, kentän toimijoiden näkemyksiä kokoava Taiteen ja kulttuurin barometri, koronapandemian vaikutusten seuranta sekä laajemmin tarkastelu julkisen rahoituksen jakautumisesta eri taiteenaloille ja toimialoille. Yhdessä hankkeet luovat kokonaiskuvaa taiteilijakunnasta, taiteilijoiden työskentelyedellytyksistä ja taiteen toimintaympäristöstä Suomessa.

Hankkeessa työskentelevät erikoistutkijat Maria Hirvi-Ijäs (vast.) ja Sakarias Sokka sekä tutkijat Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Aino Leppänen ja Olli Jakonen.

Tutkimushankkeen aikataulu

 

 

 

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »